Buiten NL vanaf 100 euro excl. btw gratis verzenden
Besloten Facebook groep voor klanten!
Gratis verzenden vanaf 50 euro excl. btw in NL
Like & volg ons op Facebook: MagicNailsOnline

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zowel goederen als diensten (opleidingen, coaching etc.) door Magic Nails. Alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van Magic Nails kunnen de voorwaarden van leveringen gewijzigd worden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% of 9% (boeken) BTW en exclusief verzendkosten.

Leveringen 

Leveringen via deze webwinkel geschieden aan professionele nagelstylisten, nagelstylistes in opleiding, of aan diegenen die een beroep uitoefenen dat direct verband houdt met de goederen en diensten die door Magic Nails worden aangeboden.

Aanbiedingen, kortingen en andere acties 

Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door Magic Nails en gelden alleen voor vastgestelde perioden en/of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in tijd beperkt. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als deze door Magic Nails schriftelijk zijn bevestigd. Wij zijn dealer van oa. Mey Liang Nails & Cosmetics, Urban Nails, Diva, Loveness, Caption, BCL Spa etc. wat niet betekent dat alle acties en kortingen automatisch ook bij ons gelden. Magic Nails heeft eigen acties, open huis dagen en aanbiedingen die alleen bij Magic Nails geldig zijn. Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle eerdere kortingsregelingen welke mogelijkerwijs aan cliënten en/of producten gekoppeld zijn.

Onvolledige zending 

Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit terstond binnen één werkdag na ontvangst van de goederen te melden aan Magic Nails. Indien het ontbrekende product op de factuur daadwerkelijk berekend blijkt zal Magic Nails er voor zorgdragen dat het ontbrekende artikel alsnog toegezonden of gecrediteerd wordt. De daaraan gerelateerde kosten zijn in dat geval voor rekening van Magic Nails. Indien het ontbrekende product niet op de factuur vermeld is, dan zal op verzoek van de klant alsnog voor toezending gezorgd kunnen worden. De kosten voor toezending komen als dan voor rekening van de koper. Indien het ontbreken het gevolg is van het niet op voorraad hebben bij Magic Nails zal het product op verzoek van de klant alsnog toegezonden worden op het moment dat de voorraad daartoe is aangevuld. In dat geval zal het product meegezonden worden met een eerstvolgende bestelling tenzij anders is overeengekomen.   

Aansprakelijkheid 

De goederen en diensten die door Magic Nails via deze webwinkel geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide nagelstylisten. Magic Nails accepteert op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. Magic Nails stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en/of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/koper als klant van koper. Voor de toepassing van de door Magic Nails geleverde producten dient gebruiker zich altijd te houden aan de daartoe voor zover van toepassing door fabrikant bijgeleverde gebruiksaanwijzing en eventueel andere waarschuwingen welke op de verpakking van de desbetreffende goederen zijn aangebracht.

Prijswijzigingen 

Magic Nails hanteert als dealer van Mey Liang Nails & Cosmetics dezelfde prijslijst voor haar klanten dan Mey Liang Nails & Cosmetics. In principe gelden deze prijzen tot het moment dat Mey Liang Nails & Cosmetics nieuwe prijzen hanteert. Met de publicatie van nieuwe prijzen vervallen alle eerdere gecommuniceerde prijzen en prijslijsten. Magic Nails behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds te wijzigen zonder dat daartoe een correctie op haar prijslijst noodzakelijk is. Prijswijzigingen, zet- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

 

Voorwaarden Cursussen & workshops Magic Nails

Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van opleidingen door Magic Nails

 

  1. Totstandkoming van de overeenkomst

1.1            Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, aan de balie, via Facebook, via de website www.magicnails.nl of via het inschrijfformulier.

1.2            Tijdens of na inschrijving ontvang je een factuur per email of per post met het verschuldigde bedrag, welke je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

1.3            Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

 

  1. Prijzen

2.1            Onze cursusprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals materiaalkosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd om onze prijzen daaraan aan te passen - met dien verstande - dat als de prijsaanpassing binnen één maand na het tot stand komen van de overeenkomst 15% of meer bedraagt, aan de aanmelder/ cursist het recht

toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te ontbinden.

 

  1. Annulering door de deelnemer

3.1            Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot drie weken vóór aanvang van de scholing wordt 25% van de cursuskosten met een minimum van € 10,- als annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt tot aan 2 weken voor de cursusdag 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee weken vóór aanvang van de cursus heb je geen recht op restitutie van de cursuskosten. De betalingsverplichting blijft bestaan. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of de verzenddatum van de e-mail.

3.2            In overleg met Magic Nails kan je plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval ben je geen annuleringskosten verschuldigd.

3.3            Magic Nails is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus te annuleren.

Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 24 uur voor aanvang bericht. Je hebt dan recht op restitutie van het inschrijfgeld.

 

  1. Uitstel

4.1            De aanmelder kan verzoeken om een cursus op een later tijdstip te volgen dan was overeengekomen. Dit verzoek kan door Magic Nails alleen worden ingewilligd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- aanmelder dient schriftelijk en zonder enig voorbehoud te verklaren, dat zij zal deelnemen aan de eerstvolgende cursus die gegeven wordt na de cursus waarvoor zij zich had aangemeld en dat zij het hiervoor verschuldigde cursusgeld tijdig zal voldoen;

- wanneer het verzoek om uitstel Magic Nails bereikt binnen een periode van veertien kalenderdagen voor aanvang van de cursus, is de aanmelder naast het cursusgeld voor de eerstvolgende cursus, ook 50% van het cursusgeld van de cursus waarvoor zij zich had aangemeld, verschuldigd. Deze 50% dient tegelijkertijd met het verzoek om uitstel te

worden betaald.

4.2            Indien bij een verzoek tot uitstel van het volgen van een cursus niet wordt voldaan aan de in lid 4.1 genoemde voorwaarden, wordt dit verzoek beschouwd als een annulering.

 

  1. Annulering c.q. wijzigingen door Magic Nails

5.1            Magic Nails heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Magic Nails betaalde bedrag.

5.2            Magic Nails is binnen een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Magic Nails tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Magic Nails besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het verschuldigde bedrag.

5.3            Magic Nails heeft het recht, indien een ingeplande docent verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.

5.4            Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

 

  1. Betalingsvoorwaarden

6.1            Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval 5 werkdagen vóór aanvang van de les zonder enige korting of verrekening, op rekeningnummer NL11 INGB 0005 9222 54 t.n.v. Magic Nails.

6.2            Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de wederpartij in verzuim, in gebrekenstelling is daartoe niet vereist. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum.

6.3            De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door Magic Nails te maken, komen steeds voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra Magic Nails als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft.

 

  1. Overig

7.1            Cursusmateriaal mag je uitsluitend voor eigen doeleinden kopiëren en gebruiken.

 

  1. Toepasselijk recht

8.1            Op iedere overeenkomst tussen Magic Nails en de deelnemer/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Sittard, januari 2021

Magic Nails

You are currently buying products for '' Quit
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Buiten NL vanaf 100 euro excl. btw gratis verzenden
Besloten Facebook groep voor klanten!
Gratis verzenden vanaf 50 euro excl. btw in NL
Like & volg ons op Facebook: MagicNailsOnline